Dobry wynik finansowy spółki

Na plusie zakończyło się pierwsze półroczne br. dla spółki. Odnotowaliśmy wzrost przychodów ze składek, a wynik finansowy netto wyniósł 12,5 mln zł i był lepszy niż przed rokiem o ponad 32 mln zł.

W porównaniu do pierwszego półrocza 2010r. zwiększyliśmy przychody ze składek o 3,9%, przy czym składka z ubezpieczeń komunikacyjnych spadła o 2%, natomiast z pozostałych majątkowych wzrosła o przeszło 15%.

Spółka odnotowała poprawę wyniku technicznego o 42,7 mln zł - głównie w ubezpieczeniach majątkowych – o 26,7 mln zł oraz ubezpieczeniach OC ogólnego - o 12,9 mln zł.

Wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych w pierwszej połowie roku w porównaniu do poprzedniego roku spadła o ponad 11 mln zł.

Największy wpływ na poprawę wyników miały mniejsze niż rok temu szkody powodziowe, niższy udział ubezpieczeń OC komunikacyjnego, a także oszczędności w kosztach.

Podstawowe dane z rachunku wyników (w tys. zł)

Wyszczególnienie I-VI 2010 I-VI 2011
Składka przypisana brutto 484 406 503 498
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 292 472 281 180
Przychody z lokat 41 900 36379

Wskaźniki

Wyszczególnienie I-VI 2010 I-VI 2011
Wskaźnik szkodowości na udziale własnym 64,5% 79,3%
Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 211,8,% 181,0%
Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116,6% 115,2%

Podstawowe dane z bilansu (w tys. zł)

Wyszczególnienie I-VI 2010 I-VI 2011
lokaty 1 325 687 1433 384
suma bilansowa 1 578 832 1 723 136