Zarząd HDI Asekuracja podjął decyzję korzystną dla Powodzian

Dotyczy:

Stanowiska HDI Asekuracja w sprawie zasadności potrącania z kwot należnych odszkodowań wartości zasiłków celowych wypłacanych poszkodowanym przez ośrodki pomocy społecznej, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2012 r., Zarząd HDI Asekuracja po dokonaniu ponownej analizy przyjętego postępowania w sprawie potrącania z kwot odszkodowań wartości zasiłków celowych wypłacanych Poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, podjął decyzję o wypłacie kwot potrąconych w dotychczas rozpatrzonych tego typu przypadkach. Tym samym, Zarząd rozstrzygnął sprawę na korzyść Poszkodowanych.

Pragniemy ponownie podkreślić, że każdy przypadek zgłaszanych roszczeń – także w sprawie odszkodowań z tytułu zdarzeń będących następstwem klęsk żywiołowych – zawsze jest rozpatrywany indywidualnie i uwzględnia wszystkie okoliczności danej sprawy.

Jednocześnie, HDI Asekuracja zapewnia, że stosując w polityce likwidacyjnej szkód najwyższe standardy – w tym kierując się dobrem Klienta, stale dokonuje przeglądu i analizy stosowanej polityki likwidacyjnej w sprawach tego rodzaju, przy uwzględnieniu istniejących standardów rynkowych, mając w szczególności na uwadze dobro osób Poszkodowanych.