Pakiet HDI Firma

Pakiet ubezpieczeń HDI Firma Plus to kompleksowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie oferuje duży wybór wariantów - można np. ubezpieczyć od ognia i innych żywiołów budynek wraz z mieniem albo tylko sam budynek.

Co warto wiedzieć o HDI Firma Plus?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem HDI Fima Plus. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie HDI Firma Plus?

To ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorców o wartości majątku do 2 mln zł i przychodach nie przekraczających 10 mln zł. Wariant Podstawowy  to idealne rozwiązanie dla firm mikro. Wariant Standardowy to oferta dla nieco większych podmiotów.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia HDI Firma Plus?

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj.:

 • budynki/lokale i budowle,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • środki obrotowe,
 • mienie osób trzecich np. przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie osobiste pracowników,
 • wartości pieniężne.
Gdzie chronione jest mienie w ramach HDI Firma Plus?

Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie oraz:

1) mienie pracownicze – również w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym praca jest świadczona na polecenie Ubezpieczającego,

2) wartości pieniężne w czasie transportu – również w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, związanym z wykonywanym transportem tych wartości.

Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych, także:

1) w lokalizacji, do której zostało przeniesione z miejsca ubezpieczenia,

2) w trakcie przenoszenia (przewożenia),

w związku z bezpośrednim narażeniem na powstanie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie.

Na pomoc jakich specjalistów można liczyć w ramach assistance?
Jeżeli w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nastąpiło uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, które powoduje ryzyko powstania i/lub powiększenia się szkody, HDI organizuje pomoc specjalisty odpowiedniego ze względu na rodzaj uszkodzeń tj.:
 • a) ślusarza,
 • b) hydraulika,
 • c) technika urządzeń grzewczych,
 • d) elektryka,
 • e) dekarza,
 • f) murarza,
 • g) stolarza,
 • h) szklarza

w celu dokonania naprawy w miejscu ubezpieczenia.

Usługa obejmuje organizację, dojazd, koszt robocizny, jak również koszt niezbędnych do realizacji usługi materiałów, ograniczonych wyłącznie do: wkładek do zamków, zawiasów, klejów, śrub, pianek montażowych, silikonów, wężyków przyłączeniowych i folii paroizolacyjnych. Materiałami nie są w szczególności: ceramika łazienkowa, armatura, itp. oraz ramy i skrzydła drzwi oraz okien, a także samozamykacze.

Ważne! Na pomoc ślusarza lub specjalisty instalacji alarmowych można liczyć w sytuacji polegającej na:

a) awarii systemu alarmowego zamontowanego w miejscu ubezpieczenia powodującej włączenie syren dźwiękowych lub świetlnych, których Ubezpieczający nie jest w stanie samodzielnie wyłączyć,

b) niemożliwości otwarcia drzwi wejściowych prowadzących do ubezpieczonego lokalu na skutek utraty kluczy, zatrzaśnięcia lub uszkodzenia zamka,

Jak może wyglądać pomoc po wystąpieniu szkody?

Jeżeli w następstwie zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie uniemożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej, HDI zapewnia:

1) transport mienia: zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ocalałego mienia do wskazanego przez Ubezpieczającego miejsca składowania lub ze wskazanego przez Ubezpieczającego miejsca składowania do miejsca ubezpieczenia lub innego miejsca wznowienia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że ocalałe mienie można załadować do samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony,

2) przechowanie mienia: pokrycie kosztów przechowywania ocalałego mienia w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego,

3) dozór mienia: zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wynajęcia strażnika zatrudnionego w wyspecjalizowanej firmie ochroniarski