Dobrowolne ubezpieczenie mienia

Dzięki elastyczności pakietu dobrowolnych ubezpieczeń dla sektora agrobiznesu każdy rolnik dobierze dobrą ofertę dla siebie.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mienia rolniczego w HDI?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem mienia rolniczego. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Kto może kupić ubezpieczenie mienia rolniczego?

Nasza oferta jest skierowana do posiadaczy i właścicieli gospodarstw rolnych będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Ważne! W zakresie ubezpieczeń dodatkowych (czyli dobrowolnych OC i NNW) ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Co może być przedmiotem ubezpieczenia mienia rolniczego?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1) Mienie w gospodarstwie rolnym:

  • - ruchomości domowe i stałe elementy,
  • - budowle, w tym ogrodzenie siedliska gospodarstwa rolnego,
  • - urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych) i narzędzia,
  • - produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy,
  • - zwierzęta gospodarskie,

2) Maszyny rolnicze (sprzęt) – AgroCasco,

3) Dodatkowo można ubezpieczyć się w zakresie:

  • - odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług turystycznych w gospodarstwie rolnym,
  • - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • - następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Jakie ruchomości domowe i stałe elementy można ubezpieczyć?

Umowa obejmuje ruchomości domowe i stałe elementy takie jak: meble, szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, rowery, zwierzęta domowe, wyposażenie łazienki, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacji i grzejników, wewnętrzne powłoki malarskie, wewnętrzne tynki ścian i sufitów, wewnętrzne okładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów.

Jakie urządzenia i narzędzia można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować urządzenia i narzędzia, takie jak: wyposażenie budynków gospodarczych, np. sortowniki, wialnie, młynki do rozdrabniania, sieczkarnie, pompy, poidła, dojarki, zagrody i boksy dla zwierząt oraz różnego rodzaju narzędzia do prowadzenia napraw lub prac w gospodarstwie rolnym.

Jakie produkty rolne można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować produkty rolne (ziemiopłody) takie jak: plony roślin zebrane i złożone na przechowanie w budynkach, silosach, budowlach lub kopcach, takie jak: opał, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, pasze, części zamienne do maszyn rolniczych.

 

Jakie zwierzęta gospodarstwie można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować zwierzęta gospodarskie takie jak: bydło, drób, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna.

Jakie maszyny rolnicze można ubezpieczyć?

Umowa może obejmować maszyny rolnicze takie jak: sprzęt przeznaczony do: uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych, zbioru, sortowania, omłotu i przetwórstwa oraz ładowacze.

Ważne! Ubezpieczeniem mogą być objęte maszyny rolnicze nie starsze niż 30 lat.

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć mienie w gospodarstwie rolnym?

Mienie w gospodarstwie rolnym może być objęte ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

Ważne! Dodatkowo dla ruchomości domowych i stałych elementów ochrona może zostać rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji.

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć maszyny rolnicze?

Maszyny rolnicze (sprzęt) mogą zostać objęte ochroną w zakresie:

- podstawowym obejmującym ochroną w zakresie zdarzeń losowych tj. deszczu nawalnego, dymu i sadzy, gradu, huraganu, lawiny, naporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, podtopienia, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, wybuchu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi oraz zniszczeń w wyniku akcji ratowniczej w związku z ww. zdarzeniami.

 - pełnym – obejmującym w/w ryzyka oraz dodatkowo: zderzenie z osobami, przedmiotami lub zwierzętami oraz kradzież z włamaniem,rozbój, dewastację.

Na jaki okres można zawrzeć taką umowę?

Mienie rolnicze - przez okres 12. miesięcy.

Na wniosek Ubezpieczającego, umowa może być zawarta się na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe) w celu wyrównania okresów ubezpieczenia

Maszyny rolnicze (sprzęt) AgroCasco - przez okres 12 miesięcy albo przez okres 3 miesięcy (ubezpieczenie krótkoterminowe).