Nota prawna

Regulamin serwisu hdiubezpieczenia.pl

Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z portalu hdiubezpieczenia.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień poniższych zasad i informacji: 

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością spółki TUiR "WARTA" S.A. i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu jest zabronione. Jego zawartość i układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym. Nie stanowią oferty usług świadczonych przez TUiR "WARTA" S.A.

Wszelkie dane umieszczone na niniejszej witrynie nie mają charakteru poufnego. TUiR "WARTA" S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.

TUiR "WARTA" zapewnia osoby odwiedzające serwis hdiubezpieczenia.pl i wypełniające formularze kontaktu na niniejszej stronie, że przestrzega zasad poniższej polityki prywatności:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej TUiR WARTA S.A.) informuje, iż jest administratoram w zakresie kierowanego do niej wniosku, podanych przez Panią/Pana w formularzach dostępnych na stronie internetowej, danych osobowych.
 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju zapytania, kierowanego do nas przez Panią/Pana poprzez wybrany formularz (w szczególności: realizacja wniosku dot. rozmowy z konsultantem WARTA, udzielenie odpowiedzi na zapytanie np. w zakresie obsługi polisy, płatności, składki i windykacji, udzielenie odpowiedzi na skargę, reklamację, ustosunkowanie się do opinii na temat strony, podjęcie na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przedstawieniem oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, a także przekazanie informacji dotyczących incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji).
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wobec powyższego na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a w niektórych przypadkach np. dot. zgłoszenia reklamacji lub skargi, również po tym okresie jeszcze przez 3 lata, do celów archiwalnych dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do celów kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych; b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę; c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.hdiubezpieczenia.pl w zakładce Obsługa Klienta). 
 
Jeżeli została udzielona jakakolwiek zgoda, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Warty potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Wartę, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 
Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Warty w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył/a Warcie. Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby Warta przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.
 
Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Warty sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
 
Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Warty usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 
Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Warty ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Warcie zweryfikować zasadność żądania.
 
Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Warty wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji kontaktując się z Wartą przez jej agenta, infolinię lub wysyłając wiadomość na adres email: IOD@warta.pl.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań,  w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.hdiubezpieczenia.pl w zakładce Obsługa Klienta. Kontakt z agentem jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa a ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT (ankietka.pl, Alphabet (Google: Google Analytics/AdWords) oraz agencjom marketingowym (profilowanie i marketing internetowy) mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 
Podanie danych jest dobrowolne, ale w polach oznaczonych gwiazdką lub komunikatem "To pole jest wymagane"  niezbędne jest  do realizacji wniosków, ich niepodanie może uniemożliwić realizację wniosku lub zwrotny kontakt.
 

Osoby zgłaszające szkodę online przez portal hdiubezpieczenia.pl oraz Facebook Messenger objęte są Regulaminem zgłoszenia szkody przez formularz internetowy oraz Facebook Messenger - pełna treść i plik do pobrania dostępny jest pod TYM LINKIEM.

Warta zbiera za pomocą tzw. "cookies" informacje o sesjach użytkowników. Polityka Cookies zamieszczona jest na stronie https://hdiubezpieczenia.pl/cookies
 
W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem stron internetowych, do których link jest umieszczony w serwisie hdiubezpieczenia.pl lub w ramach serwisu hdiubezpieczenia.pl właściwy jest niniejszy regulamin.