Jak złożyć reklamację?

 
Naszym celem jest oferowanie usług jak najwyższej jakości. Dlatego każdą reklamację traktujemy jako źródło informacji o tym, jak doskonalić elementy budzące zastrzeżenia naszych Klientów. 
 
Reklamacje możesz zgłaszać:
 
1. w formie pisemnej na adres: TUiR „Warta" S.A., skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa,
lub TUnŻ "Warta" S.A., skrytka pocztowa nr 1013, 00-950 Warszawa 1
2. w formie elektronicznej za pomocą poniższego formularza
3. telefonicznie pod numerem: 502 308 308
4. w każdej jednostce HDI / TUiR „Warta" S.A. / TUnŻ "Warta" S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub  w formie ustnej do protokołu. Lista jednostek (TUnŻ) dostępna jest pod adresem http://www.warta.pl/biura-regionalne
 
Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Ciebie zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
 
W treści reklamacji podaj dane, które umożliwią identyfikację sprawy oraz pozwolą na sprawne rozpatrzenie reklamacji:
1. imię i nazwisko/nazwę oraz adres korespondencyjny składającego reklamację, 
2. nr polisy/ nr szkody/nr sprawy,
3. nr telefonu/adres e-mail,
4. opis przedmiotu reklamacji,
5. wniosek o potwierdzenie wpływu reklamacji do Warty.
 
Jak będzie rozpatrywana reklamacja?
 
Treść reklamacji zostanie dokładnie przeanalizowana. Odpowiedź będzie zawierała informację o wyniku rozpatrzenia złożonej reklamacji, szczegółowe wyjaśnienia wszystkich kwestii przedstawionych w reklamacji wraz ze stanowiskiem popartym podstawą prawną. 
 
Rozpatrzymy reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i powiadomimy Cię o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej. Odpowiedź zostanie przekazana zgodnie z życzeniem: pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 
 
Warta jest otwarta na pozasądowe rozwiązywanie ewentualnych sporów (mediacje, sąd polubowny, ugodowe zakończenie sprawy). Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:
a. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp),
b. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/). 
 

W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przez internet istnieje możliwość złożenia stosownego wniosku za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Skargi i reklamacje

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Obowiązek Informacyjny

Zgoda na obsługę online

*